Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
PRO HEALHT B.V.
SUN CHLORELLA BENELUX
OGYSTAL

Artikel 1 Definities
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn
Herroepingsrecht;
b. Bestelling: hetgeen de Klant middels de Overeenkomst, al dan niet op afstand
gesloten, geleverd wenst te krijgen van de Ondernemer;
c. Dag: kalenderdag;
d. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Klant of Ondernemer in staat stelt
om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen
informatie mogelijk maakt;
e. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien
van de Overeenkomst op afstand;
f. Klant: iedere partij, zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een Overeenkomst op afstand
sluit met de Ondernemer (de Klant wordt in deze Algemene Voorwaarden verder
aangeduid in de mannelijk vorm, echter kan in feite vanzelfsprekend ook van een
ander geslacht zijn);
g. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan
Klanten aanbiedt. In dit kader Pro Health B.V., gevestigd te (6031 RK) Nederweert
aan het adres Pannenweg 313, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 13028394, in dit kader tevens handelend onder de naam Sun Chlorella
Benelux en OGYSTAL;
h. Overeenkomst: de meervoudige rechtshandeling tussen de Klant en de
Ondernemer die tot stand komt door aanvaarding van het aanbod van
Ondernemer, door de Klant, al dan niet op aftand;
i. Overeenkomst op afstand: een Overeenkomst waarbij in het kader van een door de
Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
diensten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
j. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een Overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer
en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Ondernemer en Klant.
2.2 Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene
Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
is, wordt aan de Klant kenbaar gemaakt dat de Algemene Voorwaarden bij de
Ondernemer zijn in te zien en deze op verzoek zo spoedig mogelijk kosteloos kunnen
worden toegezonden.
2.3 Indien de Overeenkomst elektronisch en/of op afstand wordt gesloten, worden –
voordat de Overeenkomst wordt gesloten – deze Algemene Voorwaarden langs
elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat
deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt aan de Klant
kenbaar gemaakt hoe en waar van de Algemene Voorwaarden kennisgenomen kan
worden en dat deze op verzoek kosteloos kunnen worden toegezonden.
2.4 Acceptatie van het aanbod of totstandkoming van de Overeenkomst c.q. het
anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een Overeenkomst, houdt in dat de
opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
2.5 In het geval van enige discrepantie tussen de tekst van de Overeenkomst en de tekst
van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de tekst van het aanbod of van de
Overeenkomst.

Artikel 3 Het aanbod
3.1 Een aanbod van de Ondernemer is gebonden aan de voorwaarden waaronder het
aanbod wordt gedaan.
3.2 Het aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
te passen.
3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten, aan de hand waarvan de Klant een goede beoordeling van
het aanbod kan maken. Indien er afbeeldingen worden gebruikt, dan geven deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten voor zover
redelijk mogelijk (Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact
overeenkomen met de echte kleuren van de producten). Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.
3.4 Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
3.5 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 De Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij
gestelde voorwaarden. Waaronder in ieder geval, maar niet beperkt tot, wordt
begrepen het plaatsen van de Bestelling, afgeven van de gegevens ten behoeve van
het afronden of leveren van de Bestelling en/ of afrekenen van de Bestelling.
4.2 Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod (bevestiging van de Bestelling). Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst
ontbinden.
4.3 De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant
aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die
van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand.
Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een Bestelling of
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
5.1 Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, door het modelformulier
(bijlage 1) ingevuld aan Ondernemer te overhandigen. Deze bedenktermijn gaat in op
de dag na aflevering van het product op het door de Klant aangegeven afleveradres.
5.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om
te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –
indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer
retourneren, binnen 14 dagen na ontvangst van de producten en conform de door de
Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.3 De bewijslast voor tijdige inroeping van het Herroepingsrecht en tijdige retourzending
van de geleverde producten, berust bij de Klant.
5.4 Indien de Klant na afloop van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
gemaakt gebruik te willen maken van zijn Herroepingsrecht resp. het product niet aan
de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Bij levering van diensten:
5.5 Bij levering van diensten heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de
dag van het aangaan van de Overeenkomst.
5.6 Om gebruik te maken van zijn Herroepingsrecht, zal de Klant zich richten naar de door
de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
5.7 Indien de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, komen de kosten van
terugzending voor zijn rekening, alsmede kosten van waardevermindering of schade
aan het product ontstaan door enig handelen van de Klant.
5.8 Indien de Klant een bedrag betaald heeft, zal de Ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de Ondernemer of sluitend
bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
5.9 De Ondernemer kan het Herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten die:
a. Snel bederven of een bepaalde houdbaarheidsdatum hebben;
b. Niet geschikt zijn om te worden teruggezonden in verband met
gezondheidsbescherming of hygiëne en/of producten waarvan de gesealde
verpakking door de Klant is verbroken;
c. In redelijkheid verwacht mag worden dat het product niet geschikt is om gebruik te
maken van het Herroepingsrecht door de Klant;
5.10 De Ondernemer sluit het Herroepingsrecht voor de Klant tevens uit voor diensten
waarvoor Ondernemer direct een aanvang dient te maken met uitvoering van
onderzoek of de dienst vanwege de aard van het onderzoek of dienst, dan wel
vanwege de aard van het lichaamsmateriaal dat de Klant hiervoor aanlevert.
Algemeen
5.11 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert na het verlopen
van de herroepingstermijn, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de
daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan-
afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de Overeenkomst
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6 De prijs
6.1 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk
– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Versie: november 2017 Pagina 4 van 7
6.3 Indien er sprake is van een actie of aanbieding worden gedurende de actie de prijzen
van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

Artikel 7 Conformiteit en Garantie
7.1 De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
7.2 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na
levering schriftelijk aan de Ondernemer te worden gemeld. Terugzending van de
producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
7.3 De Ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele
adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
7.4 De garantie geldt niet indien:
a. De Klant de geleverde producten zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten
bewerken;
b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
c. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen.

Artikel 8 Levering en uitvoering
8.1 De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van Bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2 Als plaats van levering geldt het afleveradres dat de Klant aan het bedrijf kenbaar heeft
gemaakt.
8.3 Met inachtneming van onderstaand lid, zal Ondernemer geaccepteerde Bestellingen
met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een langere
termijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant
hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de Bestelling geplaatst heeft, bericht. De
Klant heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. De
Klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
8.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant
geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Klant geen recht op
schadevergoeding, ontbinding of annulering van de bestelling.
8.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer
zich in beginsel inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk
bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een
vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het Herroepingsrecht
niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
van de Ondernemer.
8.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer
tot het moment van aflevering van het product en/ of dienst op het door de Klant
opgegeven afleveradres.
8.7 Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Ondernemer. De Klant is verplicht de zaken
aan te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld.
Indien de Klant aanname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Ondernemer gerechtigd de
zaken op te slaan voor rekening en risico van de Klant.
8.8 Ondernemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de Overeenkomst in fasen
wordt uitgevoerd kan Ondernemer de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Klant aan de verplichtingen van de
daaraan voorafgaande fase heeft voldaan.
8.9 Alle zaken reizen vanaf het ogenblik van verzending retour voor risico van de Klant,
ook indien franco levering is overeengekomen.

Artikel 9 Betaling
9.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde
bedragen terstond te worden voldaan indien het een Overeenkomst betreft die
elektronisch en/of op afstand tot stand is gekomen. In overige gevallen dient de Klant
de factuur te betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. In geval van een
Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant
de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
9.2 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de Ondernemer te melden.
9.3 Niet, niet tijdig of niet volledige betaling van het verschuldigde bedrag door de Klant,
leidt tot verzuim van de Klant. De Ondernemer draagt zorg voor het versturen van een
ingebrekestelling met 14 dagen termijn, waarna de Ondernemer gerechtigd is
buitgerechtelijke incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen.
9.4 Ondernemer heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Ondernemer
kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de Klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
Ondernemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
Acceptatie van een gedeeltelijke betaling levert uitdrukkelijk geen kwijtschelding op
voor de resterende kosten.

Artikel 10 Klachtenregeling
10.1 De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt een klacht van de Klant Overeenkomstig deze klachtenprocedure. De
klachtenprocedure is voor alle geïnteresseerden beschikbaar op de website van
Ondernemer en er kan een kopie kosteloos bij de Ondernemer worden opgevraagd.
10.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat
vatbaar is voor de geschillenregeling.
10.3 Een klacht schort de verplichtingen van de Ondernemer niet op, tenzij de Ondernemer
schriftelijk anders aangeeft.
10.4 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Ondernemer, zal de Ondernemer
naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en overmacht
11.1 Ondernemer kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor schade waarvoor hij op
grond van de wet aansprakelijk is en waarvan in deze Algemene Voorwaarden geen
uitzondering is gemaakt.
11.2 Ondernemer is enkel aansprakelijk voor directe schade en uitdrukkelijk niet voor
gevolgschade. Tevens is Ondernemer slechts gehouden een bedrag aan
schadevergoeding te betalen ter hoogte van de uitkering van de
aansprakelijkheidsverzekering van Ondernemer.
11.3 Ondernemer is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht.

Artikel 12 Bescherming Klant
12.1 Ondernemer heeft een privacyverklaring opgesteld, waarna Ondernemer te allen tijde
zal handelen.
12.2 Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant
elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
13.1 Het door in het kader van de Overeenkomst door Ondernemer geleverde blijft
eigendom van Ondernemer totdat de Klant alle verplichtingen uit de met Ondernemer
gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Het door Ondernemer geleverde, dat ingevolge het vorige lid onder het
eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om het onder het
eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
13.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van Ondernemer veilig te stellen. Indien derden
beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, danwel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, dan is de Klant verplicht om Ondernemer daarvan
onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Klant zich om het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek aan Ondernemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering
van de verzekering is Ondernemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als
nodig verbindt de Klant zich er jegens Ondernemer bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht
(blijken) te zijn.
13.4 Voor het geval Ondernemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil
uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke
toestemming aan Ondernemer en door Ondernemer aan te wijzen derden om al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ondernemer zich bevinden en deze
terug te nemen.

Artikel 14 Overige bepalingen en geschillen
14.1 Op Overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze Algemene
Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
indien de Klant woonachtig is in het buitenland.
14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op enige (rechts)handelingen van
Ondernemer.
14.3 Aanvullende, dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen, dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
14.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de Overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van
het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
14.5 Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld en/of onduidelijkheden
over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden,
dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
14.6 Indien Ondernemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat
Ondernemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
14.7 Bij een geschil over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden of een geschil ontstaan na afhandeling van een klacht, is uitsluitend
bevoegd [buitengerechtelijke geschilbeslechting].
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Roermond op 22 december 2017.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Roermond op 22 december 2017